Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole117.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne :
Niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (obrazki, brak sekcji nawigacyjnych)
Wyłączenia:
Pliki PDF, zdjęcia i obrazki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej , modernizacja strony wiązała by się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-11-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Mazur,
dominika.mazur@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 798-67-57 wew. 113.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola nr 117 „Fiołkowa Kraina” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Fiołkowa 7a 53-239 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Fiołkowej i ul. Ostrowskiego . Budynek nie posiada podjazdu dla wózków, przed wejściem jeden schodek , drzwi wejściowe są za wąskie.

W budynku przedszkola można swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim, budynek jest parterowy.

W budynku znajdują się łazienki dla dzieci dostosowane do ich wzrostu oraz dwie toalety dla pracowników .Brak toalety dla osób na wózkach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem tylko za każdorazową zgoda dyrektora przedszkola nr 117. Zasady pobytu psa w przedszkolu za każdym razem ustalane są z dyrektorem, jednakże zawsze pies musi mieć kaganiec i smycz.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne – niedostępne

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.

Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.

Do przedszkola możliwe jest dojście piesze( przeszkody płot, bramka) oraz dojazd samochodem miejsca parkingowe wokół przedszkola . Najbliższe przystanki autobusowe nr119, 107, 319, 143,325, 125,A, 134, 125, 124. Tramwaje :4,5,11,20

Data publikacji strony: 2020-11-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10